Search: Luik

Results 61 - 70 of 160

Resultaten

Periode Stad/Gemeente Provincie Type
Tussen WOI en WOII Bierset-Awans Luik Onroerend erfgoed
Korte beschrijving: Kazerne De Cubber
Land: Details
WOII Burg-Reuland Luik Monument
Korte beschrijving: Gedenkplaat Lancaster ME596 QR-H en HK564 AA-P
Land: Details
Na WOII tot 1958 Bierset-Awans Luik Onroerend erfgoed
Korte beschrijving: Verkeerstoren
Land: Details
Tussen WOI en WOII Bierset-Awans Luik Onroerend erfgoed
Korte beschrijving: Vliegtuigloodsen
Land: Details
Na 1958 Bierset-Awans Luik Museum
Korte beschrijving: Museum The White Bison
Land: Details
Na WOII tot 1958 Bierset Luik Gedenkteken
Korte beschrijving: Gesneuvelden Bierset
Land: Details
Na 1958 Bierset Luik Blikvanger
Korte beschrijving: Poortwachter Auster "A16"
Land: Details
Na 1958 Bierset Luik Blikvanger
Korte beschrijving: Poortwachter Islander B11 OT-ALK
Land: Details
Na 1958 Bierset Luik Blikvanger
Korte beschrijving: Poortwachter Alouette A34/OT-ABA
Land: Details
WOII Bettincourt (Waremme) Luik Begraafplaats
Korte beschrijving: Graf Leading Aircraftman William Palmer, Blenheim P4905
Land: Details